BEGROTING 2020

Programmaplan

PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema

Speerpunten 2020

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen

Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding Omgevingswet

Actualiseren ruimtelijk kader

Bedragen x € 1.000
Lasten € 7.723
Baten € -7.523
Saldo € 200