BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Wonen
Voor de bouw van woningen zijn we mede afhankelijk van het tempo vanuit de markt. Macro-economische ontwikkelingen zijn van invloed op de woningmarkt. De bouwkosten stijgen in snel tempo. Daarmee komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Dit is al merkbaar in de sociale huursector. De oplopende leveringstijden van materialen en het tekort aan personeel in de bouw zorgt ervoor dat de startdatum steeds vaker naar achteren verschoven wordt.

De huidige conjunctuur vraagt om een heroverweging van het gemeentelijk grondbeleid. Dit komt tot uitdrukking in de nieuwe nota "grondbeleid 2020". Vooral in de kerkdorpen staat de gemeente nu voor de opgave om de woningbouw vlot te trekken.  

Fase 4 van Laarveld wordt uitgewerkt, afhankelijk van de uitgifte van fase 3. Dit zal uiterlijk in 2023 zijn.

Ruimtelijke ordening
Het wetgevingstraject van de Omgevingswet loopt op belangrijke onderdelen nog. Het digitale stelsel is ook op landelijk niveau nog in ontwikkeling. Als zaken inhoudelijk of in de planning anders gaan lopen, zullen we daar bij moeten aansluiten en mogelijk ook onze eigen planning en activiteiten moeten aanpassen.  

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
De energietransitie heeft veel impact op de woningvoorraad. In plaats van de gebruikelijke aardgasgestookte energievoorzieningen, zullen alternatieven worden toegepast die geschikt zijn voor hernieuwbare energievormen. Er vinden komende jaren innovaties plaats, met de nodige onzekerheid over haalbaarheid en betaalbaarheid. Bij vervangingsmomenten en renovaties dient gekozen te worden voor oplossingen met voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze onzekerheden, zonder daarbij de transitie te vertragen.

ga terug