BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen

200 woningen opgeleverd

Start uitgifte kavels in fase 3 Laarveld, incl. woningbouw Laar

Start uitgifte gronden Beekpoort-Noord

Haalbaarheid woningbouw stadsbruglocatie is onderzocht

Concrete initiatieven/locaties voor woningbouw in Altweerterheide, Stramproy en Swartbroek, op basis van de behoefte

Transformatie binnenstedelijke locaties

Aandacht houden voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Evaluatie pilots huisvesting arbeidsmigranten en aanpassing beleid

Prestatieafspraken met corporaties en evaluatie prestatieafspraken 2019

Nieuwbouw Woonbegeleidingscentrum SGL gereed

Plan voor realiseren hofje

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiden Omgevingswet

Ambitiedocument Omgevingswet

Implementatie landelijke standaarden Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Plan van aanpak omgevingsvisie

Actueel ruimtelijk kader

Vaststellen bestemmingsplan Laarveld fase 3

Vaststellen bestemmingsplan Woongebieden 2019

Vervolg actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

Start actualisatie bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2020

ga terug