BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Wonen

  • Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen. Wij willen de kansen die zich voordoen op de woningmarkt aangrijpen en initiatiefnemers ruimte bieden. Het woningbouwprogramma is dan ook ambitieus.
  • Aandacht houden voor kwetsbare inwoners. Voor kwetsbare inwoners wordt huisvesting gevonden in de bestaande woningvoorraad. Hierover maken we prestatieafspraken met de corporaties. Voor specifieke doelgroepen worden specifieke wooncomplexen gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten houden we rekening met een mix, zodat in huisvesting voor verschillende doelgroepen wordt voorzien. In nieuwe plannen wordt zodoende voorzien in de behoefte van zowel kwetsbare inwoners als reguliere woningzoekenden. De leefbaarheid wordt bevorderd door het realiseren van inclusieve woningbouwprojecten.

Ruimtelijke Ordening

  • Goed voorbereid zijn op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt (meer integraal en meer denken vanuit het bieden van vrijheid en het geven van vertrouwen).
ga terug