BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Wonen en bouwen

1.756

1.838

1.687

Ruimtelijke ordening

587

676

670

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

3.760

5.711

5.367

Totaal lasten

6.103

8.225

7.723

Baten

Wonen en bouwen

2.371

1.889

1.622

Ruimtelijke ordening

153

174

504

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

4.500

5.741

5.397

Totaal baten

7.025

7.804

7.523

Totaal saldo van baten en lasten

-921

421

200

Reservemutaties

44

-238

ga terug