BEGROTING 2020

Programmaplan

PR03 Economische zaken en promotie

Thema

Speerpunten 2020

Economie en arbeidsmarkt

Regionaal economische structuurversterking

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

Een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

Strategie citymarketing

Vitale binnenstad

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.457
Baten € -3.748
Saldo € 1.710