BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk onderzoek

10

I

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk investering

90

4

S

Samenwerking grensgebied de Kempen

25

I

Digitaal ontsluitingsportaal

10

13

S

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk

Wat willen we bereiken?
Economische zaken en promotie, hierin is aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen, één van de actiepunten is bezien op welke wijze het kwaliteitsniveau van groen en grijs kan worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een beeldkwaliteitsplan maken voor het opwaarderen van de buitenruimten, deels openbare ruimte en deels op de private bedrijfspercelen, zodat de uitstraling van het gebied op een hoger niveau wordt gebracht. Tevens worden middelen gevraagd voor de uitvoering van het gemeentelijk aandeel van de opwaardering.

Wat mag het kosten?
Onderzoek € 10.000 en investering € 90.000.

Samenwerking grensgebied de Kempen

Wat willen we bereiken?
Gebiedsgerichte aanpak en samenwerking over zowel gemeente-, provinciale- als landsgrenzen heen. Intensieve gebiedsgerichte samenwerking en netwerksamenwerking, grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, cultuurhistorie, economie en mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?
Zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief samenwerken om grensoverschrijdende projecten te initiëren. Denk hierbij aan de multimodale haven, recreatieve brugverbinding over de Zuid Willemsvaart en Kempenweg en optimaliseren van grensoverschrijdende routestructuren.

Wat mag het kosten?
Het werkbudget van € 25.000 is bedoeld voor het proces om een impuls te geven aan (grensoverschrijdende) projecten die anders niet van de grond en nu wel uitgevoerd kunnen worden.

Digitaal ontsluitingsportaal

Wat willen we bereiken?
Middelen zijn bedoeld voor de implementatie van een digitaal ontsluitingsportaal "Handleiding Bijzondere wetten" (evenementen-, horeca- en bijzondere wetten).

Wat gaan we daarvoor doen?
Het betreft een uitbreiding (aanvulling) van de huidige applicatie.

Wat mag het kosten?
Naast de investering van € 10.000 kost het jaarlijks gebruik van de voorziening € 0,18 per inwoner. De structurele bijdrage bedraagt afgerond € 10.000.

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Toename passanten binnenstad

Aantal personen per week

82.000 (2019)

2.000 meer

Weert

Locatus

Afname winkelleegstand

percentage leegstand verkooppunten

18,2 % (2019)

2% afname

Weert

Locatus

Toename arbeidsparticipatie

percentage

66,2% (2018)

0,5% toename

Weert

CBS

BBV indicatoren:

Functiemenging

verhouding banen en woningen
(0 = alleen wonen
100 = alleen werken) banen)

51,9 (2018)
49,8 (2018)

Weert
Limburg

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners

141,8(2018)
132,5(2018)

Weert
Limburg

LISA

ga terug