BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten, vervangsinvesteringen en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020

11

S

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020

57

S

Onderzoek snelfietsroute Weert-Nederweert

20

I

Vervangingsinvesteringen:

VRI Kazernelaan

150

8

S

2 Elektrische bestelauto's

53

7

S

Upgrade parkeerautomaten (fysieke vervanging )

110

19

S

Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021)

41

8

S

Materieel gladheidsbestrijding

120

23

S

Investeringen parkeren:

- Intercomcentrales

37

4

S

- CO2 en LPG detectie

17

2

S

- TIP units

32

3

S

- KTH en overzichtscamera

14

1

S

- Vervanging verlichtingsarmaturen (LED)

87

4

S

Stelpost kleine verkeersknelpunten en weginfrastructuur

Wat willen we bereiken?
Kleinere en grotere knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Jaarlijks neemt de raad een besluit over prioriteit 2, de grotere projecten van de stelpost weginfrastructuur. Op basis van de “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat wordt een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 11.000 kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen. Ook zijn naar aanleiding van het document “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” en deze motie, tot en met 2023 prioriteiten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Tevens loopt er een traject voor cofinanciering door de provincie waarover de commissie Ruimte op 19 maart 2019 is geïnformeerd. In de tussentijd is er een nieuw provinciebestuur aangetreden en wordt er in kaart gebracht waar binnen de provincie de prioriteiten op het gebied van infrastructurele projecten liggen. Tevens loopt er een traject voor een nieuw provinciaal Mobiliteitsplan. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over eventuele provinciale cofinanciering. Daardoor ontstaat er de financiële ruimte om de voorziene prioriteit van 2021 vooruit te schuiven naar 2024.

Onderzoek snelfietsroute Weert-Nederweert

Wat willen we bereiken?
De provincie Limburg en de gemeente Nederweert willen de verbinding tussen de A2, N275 en N266 verbeteren. Onderdeel van deze verbetering is het optimaliseren van de fietsroute Weert-Nederweert door het realiseren van een snelfietsroute, waarschijnlijk via de Helmondseweg.

Wat gaan we daarvoor doen?
De haalbaarheid van de snelfietsroute onderzoeken.

Wat mag het kosten?
€ 20.000 éénmalig.

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Verbeteren verkeersveiligheid

Aantal ernstige ongevallen

47 (2018)

5% afname t.o.v. 2018

Weert

ViaStat

ga terug