BEGROTING 2020

Programmaplan

PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema

Speerpunten 2020

Verkeer en vervoer

GVVP/Mobiliteitsplan Weert

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven

Spoorverbinding Weert-Antwerpen

Veilige fietsverbindingen

Goed functionerend hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Bedragen x € 1.000
Lasten € 9.723
Baten € -697
Saldo € 9.026