BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Economie en arbeidsmarkt

Regionaal economische structuurversterking

Een vastgesteld routeplan en meerjarenbegroting 2021-2025 Keyport 2020.

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

Duurzame samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid op de arbeidsmarkt.

Lokaal invulling geven aan regionale, provinciale en landelijke programma's en initiatieven.

Hogere arbeidsparticipatie.

Een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

Versterkt vestigingsklimaat.

Een vastgestelde visie bedrijventerreinen als onderlegger voor het te actualiseren bestemmingsplan bedrijventerreinen.

Strategie citymarketing

Vastgestelde strategie citymarketing die aansluit op strategische visie.

Vitale binnenstad

Meer bezoekers in de binnenstad.

Minder leegstand.

Afronding maatregelen programma stedelijke ontwikkeling.

Heringerichte weekmarkt.

ga terug