BEGROTING 2020

Programmaplan

PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema

Speerpunten 2020

Personeel en organisatie

Strategisch personeelsbeleid

Organisatieverandering (WinD)

Dashboard beschikbaar

Financiën

Structureel financieel gezond

Zo laag mogelijke lasten voor inwoners

Dienstverlening

Interne en externe dienstverlening met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden

Facilitair

Meerjarig Onderhoudsprogramma voor de inventaris en roerende zaken van het stadhuis

Informatie

Programma digitale transitie

Publiekszaken

Toekomstbestendige dienstverlening vanuit Publiekszaken

Communicatie

Breed communicatie-instrumentarium en nieuwe organisatievormen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 6.118
Baten € -1.265
Saldo € 4.852