BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Personeel en organisatie

Herijken organisatieontwikkeling en strategisch personeelsbeleid

Organisatieontwikkelplan en strategisch personeelsbeleid

Nieuw elan werven en medewerkers binden aan onze organisatie

Meer evenwichtige leeftijdsopbouw personeelsbestand

Vorming & opleiding op basis van strategisch personeelsbeleid

Medewerkers kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen die de omgeving van hun vraagt

Ontsluiten van kerngegevens

HR dashboard

Voorkomen en beheersen van ziekteverzuim

Lager ziekteverzuim

Intensiveren samenwerking met scholen en collega overheid

Snellere invulling van vacatures door samenwerking. Inhuur op vaste formatieplakken max. 10% van vaste formatie

Financiën

Zo laag mogelijke lasten voor inwoners

De woonlasten voor inwoners stijgen niet meer dan de inflatie

Structureel financieel gezond blijven

Structurele lasten worden gedekt met structurele baten

Dienstverlening

Uitwerken van een visie op de interne dienstverlening vanuit de ondersteunende afdelingen.

Visie op interne dienstverlening en inbedding in organisatie

Tevreden klanten voor de balie, telefonie en digitaal loket

Klanttevredenheid voldoet minimaal aan de door de raad vastgestelde norm

Informatie

Klaar zijn voor de wettelijke veranderingen en het gewenste niveau van (digitale) dienstverlening

Uitvoering programmaplan digitale transitie

Publiekszaken

Toekomstbestendige dienstverlening

Uitvoering Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022

Optimale gegevenskwaliteit

Fraudepreventie en integrale aanpak gegevens- en adreskwaliteit via LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)

Communicatie

Bieden van optimale ondersteuning in de communicatie naar inwoners en overige stakeholders

Uniformiteit in communicatieproducten en communicatieinstrumentarium passend bij doelgroep en ontwikkeling

Facilitair

Kwaliteit inrichting gemeentehuis op niveau te houden

Uitvoering meerjarig onderhoudsprogramma

ga terug