BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten, vervangsinvesteringen en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Kosten licenties agv digitale dienstverlening

35

S

Uitbreiding/elektrificatie wagenpark

50

10

S

Laadpalen elektrisch vervoer

100

16

S

Implementatie Vastgoed informatie systeem

35

27

S

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1,89 fte)

166

I

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten (gedurende 3 jaar)

p.m.

I

BRO-coördinator gecombineerd met BRO-BGT (0,5 fte)

31

I

Kosten bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie

100

I

Vervangingsinvesteringen:

Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)

40

14

S

Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV

13

2

S

Applicatie bestemmingsplannen

25

5

S

Groot onderhoud algemene begraafplaats

40

I ten laste van Algemene reserve

Kosten licenties a.g.v. digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?
Uitvoering acties ontwikkelagenda "Publiekszaken 2019-2021", thema’s digitale dienstverlening, klant in beeld en optimale gegevenskwaliteit. De acties dragen bij aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Implementatie nieuwe modules i-burgerzaken
  • Introductie digitale handtekening inclusief hardware in stadhuis
  • Klantcontactsysteem kennisbank VIND
  • Introductie nieuwe kanalen chat en app
  • Technische verbeteringen kanaal telefonie

Wat mag het kosten?
€ 35.000 per jaar.

Duurzame mobiliteit

Wat willen we bereiken?
Weert heeft de ambitie in 2040 energieneutaal te zijn. Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 18% van de totale hedendaagse energiebehoefte in Weert. De voorwaarde om mobiliteit te verduurzamen is de overschakeling naar elektrische voertuigen. Dit geldt uiteraard ook voor het gemeentelijke wagenpark. In het vastgestelde uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2020 wordt benoemd dat de gemeentelijke organisatie hiermee aan de slag gaat.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2020 starten we met de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. We sluiten aan bij het reeds bestaande initiatief van de Noord Limburgse gemeenten "Mobie". Dit project, dat als pilot is gestart, heeft zich ondertussen succesvol bewezen en is geschikt om op te schalen naar andere gemeenten. Bovendien is het opgericht als een gemeentelijke samenwerking, dus zonder commercieel belang. In 2020 komen in Weert middels dit concept enkele auto's beschikbaar die in eerste instantie door medewerkers van de gemeente kunnen worden benut ten behoeve van de verduurzaming van dienstkilometers. Na een positieve evaluatie van de opstartfase wordt begonnen met het afbouwen van de brandstofvoertuigen. Vervolgens kan de volgende fase worden gestart, waarbij ook particulieren gebruik kunnen maken van de elektrische deelauto’s.

Wat mag het kosten?
De bijdrage is afhankelijk van het gebruik, waarbij het plafondbedrag is geraamd op € 50.000.

Laadpalen elektrisch vervoer

Wat willen we bereiken?
Een manier om mobiliteit te verduurzamen is het elektrificeren van gemotoriseerde voertuigen. Deze worden geladen middels een laadvoorziening. Vaak heeft de eigenaar of werkgever een laadvoorziening op eigen terrein. Daar waar dat niet mogelijk is faciliteert de gemeente Weert dit in de openbare ruimte. Hiervoor zijn op provinciaal niveau afspraken gemaakte met de combinatie Nuon/Heijmans.

Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente heeft een eigen wagenpark. De verduurzaming van de gemeentelijke organisatie maakt het noodzakelijk deze te elektrificeren. Hierbij horen geschikte laadvoorzieningen op de standplaats van de voertuigen (welke zich buiten de openbare ruimte bevinden). Uitgaande van de huidige wagenvoorraad wordt rekening gehouden met 10 laadvoorzieningen in de Centrumgarage en 10 bij de milieustraat. Een extra kostenpost is de aanpassing van de stroomkast in de Centrumgarage.
Aandachtspunt is dat bijvoorbeeld medewerkers die storingsdienst hebben een voertuig mee naar huis nemen. Geschikte laadvoorzieningen zijn daar niet altijd aanwezig.

Wat mag het kosten?
€ 100.000

Implementatie vastgoedinformatiesysteem

Wat willen we bereiken ?
Inzicht in de vastgoedportefeuille op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij alle benodigde vastgoeddata voor de primaire werkprocessen beschikbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het opstellen van een programma van eisen voor het informatiesysteem.
  • Een marktuitvraag bij 3 leveranciers.
  • De implementatie van het vastgoedinformatiesysteem.

Wat mag het kosten?
€ 35.000 investering in de software. Voor de gebruiksvergoeding en applicatiebeheer bedragen de jaarlasten € 20.000. Momenteel bedragen de kosten van de licentie VastgoedMaps € 16.000 per jaar. Deze kosten komen dan te vervallen.

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten

Wat willen we bereiken?
Om op het halen van resultaten te kunnen sturen is het van belang om organisatiebreed afspraken te maken over de wijze waarop gestuurd wordt en het gedrag van de organisatie daarop aan te passen. Daarvoor is een procesaanpak nodig. Het volstaat niet om door middel van instructie een doorleefd sturingsmodel te gaan gebruiken.
Naast de hiervoor genoemde organisatiegerichte aanpak is Sturen op maatschappelijke effecten voor inwoners een speerpunt in het programma "Weert koerst op verbinding".

Om effecten van beleid te kunnen meten, moet dat beleid meetbaar worden geformuleerd. Wat willen we veranderen in de samenleving en aan welke indicator of meetwaarde (KPI) kun je zien dat het beleid succesvol is. Als organisatie sturen we nog vooral op de afgesproken inspanningen. We meten en monitoren op allerlei manieren maar sturen niet of nauwelijks op wat we hiermee kunnen bereiken en of de inspanningen in verhouding staan tot de effecten. Hierdoor ontbreekt inzicht in welke activiteiten meer of minder bijdragen aan het gewenste effect en ontnemen we onszelf de kans om al lerend ons beleid te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?
De ambitie is om vanaf 2020 het sturingsmodel stapsgewijs in de gehele organisatie in te voeren. Daarvoor wordt geïnvesteerd in het scholen van medewerkers, de cultuur van de organisatie en het inrichten van systemen, zodat het formuleren van meetbaar beleid onderdeel wordt van ons sturingsmodel. Daarnaast investeren we in meten en monitoring.

Wat mag het kosten?
Om deze ontwikkelingen goed neer te zetten, zijn twee functionarissen als aanjager/coördinator nodig, die in samenwerking met concerncontrol en CMT de lijnen uitzet voor het implementeren van sturen op effecten. Voor de begeleiding van dit traject zijn ook materiële middelen nodig, evenals voor monitoring (het meten en analyseren van de indicatoren). Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoeveel budget hiervoor werkelijk nodig is, omdat dit ook afhangt van de keuzes die we maken ten aanzien van bijvoorbeeld de frequentie van meten et cetera en ook het organisatieontwikkelingstraject nog niet duidelijk is. Om die reden is nog een pro memorie raming voor 3 jaar opgenomen.

BRO-coördinator gecombineerd met BRO-BGT

Wat willen we bereiken?
Aanspreekpunt en verantwoordelijkheid voor de BRO, de Basis Registratie Ondergrond. Van deze basisregistratie is de gemeente Weert een van de bronhouders. Een bronhouder heeft een aanleverplicht, een gebruiksplicht, een onderzoeksplicht en een meldplicht. De wet BRO bestaat uit diverse “tranches” die gefaseerd uitgevoerd moeten worden. In een tranche wordt bepaald welke gegevens voor welke datum aangeleverd moeten zijn. De eerste tranche loopt sinds 1 januari 2018. De gemeente Weert heeft op het gebied van de basisregistratie ondergrond nog geen enkele actie ondernomen en blijft daarbij in gebreke.
Voor de dagelijkse beheer werkzaamheden moet de afdeling openbaar gebied gebruik maken van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Momenteel loopt hiervoor een project maar ontbreekt het aan coördinatiecapaciteit rondom deze wettelijke verplichting. Vanwege deze relatie van Openbaar Gebied met zowel de BGT als de BRO bij het beheer van de openbare ruimte is een combinatiefunctie gewenst.

Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de BRO én het wettelijk gebruik van de BGT. Hiermee geven we verder invulling aan een goede I-Dienstverlening.

Wat mag het kosten?
€ 31.000

Bedrijfsvoering  a.g.v. uitbreiding fte's organisatie

Wat willen we bereiken?
Een betere coördinatie en afstemming tussen de diverse bedrijfsvoering onderdelen waardoor de werkzaamheden als gevolg van o.a. de toename personeel (HR, Fin, I e.d.) goed verankerd worden. Tevens zal hierbij de verdere verbetering van de basis op orde in meegenomen worden.

Wat gaan we daar voor doen?
Voor een periode van twee jaar extra ondersteuning regelen voor de bedrijfsvoering in de organisatie.

Wat mag het kosten?
Een bedrag van € 100.000 per jaar voor een periode van 2 jaar (2020 en 2021).

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Klanttevredenheid balie

waarde

8,4

minimaal 8,0

Weert

Klanttevredenheid telefoon

waarde

8,3

minimaal 7,6

Weert

Klanttevredenheid digitaal loket

waarde

6,3

7,6

Weert

Voorkomen en beheersen van ziekteverzuim

waarde

6,5%

0,056

Weert

CBS

BBV indicatoren:

Formatie

fte per 1000 inwoners

7,60 (2020)

Weert

begroting

Bezetting

fte per 1000 inwoners

7,47 (2020)

Weert

begroting

Apparaatskosten

kosten per iwoner

718 (2020)

Weert

begroting

Externe inhuur

kosten inhuur externen als % van de totale loonsom +kosten inhuur externen

5,07 (2020)

Weert

begroting

Overhead

% van de totale lasten

11,80 (2020)

Weert

begroting

ga terug