BEGROTING 2020

Paragrafen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudskosten komen op de diverse programma’s voor. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de
begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Het beleid voor onderhoud en/of vervangingen wordt zo veel als mogelijk vastgelegd in meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen.

ga terug