BEGROTING 2020

Paragrafen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen
Het uitvoeren van (groot) onderhoud aan de verhardingen is gebaseerd op gegevens in het digitale beheerssysteem. De gegevens worden 1 keer per 2 jaar volledig ge-update via weginspecties van het gehele areaal. Deze informatie zorgt voor een grove meerjarenplanning met een tijdshorizon van vijf jaar. Elk jaar wordt op basis van actuele lokale informatie zoals schouwrondes en meldingen van inwoners/bedrijven, de grove meerjarenplanning bijgesteld. Zo ontstaat een dynamische meerjarenplanning waarbij, daar waar mogelijk, ook aansluiting wordt gezocht met de aanpak van verkeerssituaties, rioolvervangingen of reconstructieprojecten in het openbaar gebied. Een actualisatie van het beheerplan wordt in het 4e kwartaal aangeboden aan het College van B&W. Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe raamovereenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden gesloten. Deze raamovereenkomst is in 2018, samen met de gemeente Nederweert via een Europese aanbesteding in de markt gezet en loopt tot 31 december 2022.

Openbare verlichting
Een nieuw beleid- en beheerplan "openbare verlichting" wordt in het 4e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. De techniek van led verlichting is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat er voor alle toepassingen een led oplossing mogelijk is. De conventionele lichtbronnen zullen op termijn ook niet meer verkrijgbaar zijn. Bij vervanging- en uitbreidingsplannen wordt altijd led verlichting toegepast. Vanaf begin 2019 wordt het onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Het lopende contract met de aannemer is tussentijds ontbonden vanwege disfunctioneren en ontevredenheid. Aan het einde van 2019 vind er een evaluatie plaats en wordt bezien op welke wijze het onderhoud aan de openbare verlichting opnieuw in de markt wordt gezet.

Verkeersregelinstallaties
De verkeersregelinstallaties (VRI) van de Roermondseweg-Ringbaan Oost en de Kazernelaan – Ringbaan West zijn de komende jaren aan vervanging toe. In de "Knelpuntennotitie Ringbanen" is opgenomen dat eerst een onderzoek wordt uitgevoerd of een VRI wel de beste oplossing is op die specifieke locaties. Dit onderzoek loopt momenteel. Voor de vervanging van deze VRI’s zijn middelen in de meerjarenbegroting voorzien. Vanaf begin 2019 wordt het onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd door een nieuwe aannemer. In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, meerwaarde en kosten om VRI’s aan te sluiten op een beheerscentrale. Hiervoor hoeft de gemeente Weert zelf geen centrale aan te schaffen, maar kan aansluiting zoeken bij een Limburgse gemeente die al over een centrale beschikt.

Bollards
Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. In 2019 zijn enkele bollards geplaatst/vervangen vanuit een vervangingskrediet. De vervangingskosten van de overige bollards in de binnenstad dienen nog in de meerjarenbegroting te worden opgenomen.

Parkeren
Een nadere uitwerking van het beheer en onderhoudsplan voor parkeergarages is in voorbereiding. Naar verwachting wordt dit plan in 2020 voorgelegd ter besluitvorming. De financiële consequenties worden vertaald vanaf de begroting 2021.