BEGROTING 2020

Paragrafen

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Rollend materieel

In het kader van de implementatie van het deelproject "Uitvoerende taken in het openbaar gebied", als onderdeel van "Samenwerken en uitbesteden", is de zorg voor het grootste deel van het rollend materieel een verantwoordelijkheid van de Concessie Reinigingsdienst Weert. De
concessiehouder draagt zorg voor het planmatig onderhoud aan het rollend materieel. Voor het beperkte rijdend materieel, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Per jaar wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is.

Gemeentelijk rioleringsplan en integraal waterplan
Het "Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021" (GRP) en het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" zijn vastgesteld. De doelstelling van het GRP is: voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht, zoals deze in de Wet milieubeheer en de Waterwet is opgenomen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deze zorgplichten hebben betrekking op grondwater en inzameling en het transport van stedelijk hemelwater en afvalwater. Met het GRP voldoet de gemeente Weert aan de Wet milieubeheer en de Waterwet. In de begroting is het onderdeel riolering opgenomen in programma 7 Volksgezondheid en milieu. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht. Eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

Zwerfvuilbestrijding
De wijze van zwerfvuilbestrijding is vastgelegd in meerjarige overeenkomsten.
In het zwerfafvalplan staat op hoofdlijnen uitgewerkt hoe we de zwerfafvalvergoeding willen inzetten. Weert zet in op beide sporen, met het accent op preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat ook op de langere termijn minder zwerfafval ontstaat.

Reiniging
De handmatige reinigingsactiviteiten, de lediging van onder- en bovengrondse verzamel-containers en de machinale straatreiniging is eveneens belegd in de meerjarige overeenkomst.

De inzamelstructuur van het huishoudelijk afval binnen de gemeente Weert is ingericht
met duo-bakken. Omdat de oude overeenkomst eindigt wordt in 2019 een meerjarige afvalinzamelingsovereenkomst in de markt gezet.