BEGROTING 2020

Paragrafen

Wat mag het kosten?

Wat willen we bereiken?
In de volgende tabel staan de belangrijkste plannen weergegeven. Een aantal plannen is nog in ontwikkeling. Van de vastgestelde plannen zijn de ramingen opgenomen in de begroting. Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken, wordt dit specifiek aangegeven.

Onderdeel

Beleids- en beheersplan

Looptijd

Financieel vertaald in begroting

Bedrag begroting 2020

Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

2.705

Water

Waterketenplan Limburgse Peelen

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

Onderhoud GRP

Beheerplan Waterlichamen Weert

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

Onderhoud GRP

Wegen

Beheerplan wegen

2019 - 2028

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

2.202

Kunstwerken/bruggen

Meerjaren onderhoudsplan

2029 (planning)

Ja, o.b.v. vigerend plan. Actualisatie momenteel onderhanden

204

Openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting

2029 (planning)

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

400

Groen

Bomenbeleid

2018 - 2027

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

740

Bermen

Beleidsnotitie Ecologisch Bermbeheer

2019

Ja, o.b.v. vigerend plan met geactualiseerde cijfers

222

Speelvoorzieningen

Speelruimteplan

2018 - 2027

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

274

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsport- accommodaties

Nog actueel

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd. Wordt in 2020 meegenomen in de actualisatie MJOP Vastgoed

119

Gebouwen en accommodaties

Meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed MJOP

2016 - 2020

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

1.511

ga terug