BEGROTING 2020

Paragrafen

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Speelruimte
In juni 2018 is het speelruimteplan door de gemeenteraad vastgesteld. Bestaande speelvoorzieningen worden in stand gehouden. Gemeente, bewoners en wijkraden beoordelen of de speelvoorzieningen nog passen bij de leeftijdsdoelgroepen.

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties
Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de gebouwen behorend bij de (veld)sportaccommodaties is opgenomen in de meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2016-2020".
Het huurders/gebruikersonderhoud van sportaccommodaties én het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (onder andere de sportvelden en de beregeningsinstallaties) is opgenomen in het “Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties”. Dit plan is voor het laatst geactualiseerd in 2007 en loopt tot met 2026. De actualisatietermijn van 5 jaar is overschreden. Om deze reden is in 2018 gestart met de actualisatie van dit plan. In 2019 is gestart met de uitvoering van dit onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties. Voor 2021 en verder zal ook dit onderhoud worden geïntegreerd in de meerjarenbegroting “onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten
2021-2025”.

Bermen
De bermen in Weert zijn met een aangepast maaibeheer uitgegroeid naar prachtige en uiterst waardevolle biotopen voor tal van plant- en diersoorten. Door jarenlange monitoring en bijstellen van het bermenbeheer is de biodiversiteit exponentieel toegenomen. In 2019 moet een nieuwe beleidsnotitie "Ecologisch Bermbeheer" worden opgesteld. Bezien wordt of schapenbegrazing een onderdeel hiervan kan uitmaken. De beleidsnotitie zal in samenspraak met “groene verenigingen” en andere belanghebbenden worden opgesteld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het plan vast te stellen. Het bermenbeheer is nu vooral gericht op de bermen in het buitengebied. In 2017 zijn ook in het stedelijk gebied bloemrijke bermen aangelegd. Ook hierover zal een paragraaf in de beleidsnotitie worden opgenomen.

Duikers
Het beheer van de duikers wordt uitgevoerd conform het "Waterhuishoudingsplan". In de komende jaren zal er een inhaalslag worden gemaakt met het uitdiepen van de sloten zodat de buffer voor het opvangen van water verhoogd wordt. Hiermee is in 2017 gestart en dit zal de komende jaren voortgezet worden. Ook worden daarmee de duikers weer vrij gezet, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.

Straatbomen
Het "Bomenbeleidsplan Weert" uit 2012 is in 2019 aangevuld met het onderdeel "Onevenredig veel overlast gevende bomen". Onderdeel van het beleid is het planmatig boombeheer waarbij de wettelijke zorgplicht hoog in het vaandel staat. De uitvoering wordt in samenwerking met gecertificeerde aannemers en adviserende boomveiligheidsexperts gerealiseerd.

Groenvoorzieningen
Voor de uitvoering van het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen zijn afspraken gemaakt met aannemers. De nodige middelen zijn structureel in de begroting opgenomen. Binnen de begroting zijn geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Het gevolg is dat beplantingen verouderen en meer onderhoudsmaatregelen vragen om aan de vereiste beeldkwaliteit te voldoen.

Een beheerplan voor de beplantingen geeft inzicht in het bestaand areaal, de nodige vervangingsinvesteringen en de daaraan verbonden financiële consequenties voor de komende 10 jaar. Deze plannen worden gemiddeld eens per 4 jaar geactualiseerd en opgenomen in de kapitaalgoederenparagraaf (reserve/voorziening). Op deze wijze wordt ook in beeld gebracht of en zo ja op welke wijze het areaal verandert, bijvoorbeeld van grijs naar groen of omgekeerd. Voor de begroting 2021 wordt een "Beheerplan Beplantingen" opgesteld.

Onkruidbestrijding verhardingen
Onkruid op verhardingen wordt chemisch vrij bestreden. De middelen zijn opgenomen in de begroting. Aannemers voeren het werk voor de gemeente uit.

Civieltechnische kunstwerken
De “grote” civieltechnische kunstwerken in Weert zijn in 2019 risico-gestuurd geïnspecteerd. Ook heeft waar nodig, nader onderzoek plaatsgevonden om een compleet beeld te krijgen van de betreffende kunstwerken. Van ieder object wordt een meerjaren onderhoudsrapport opgesteld zodat duidelijk is welk (groot) onderhoud de komende tien jaar nodig is voor een goed functionerend kunstwerk. De volgende stap is om al deze informatie te verwerken tot een nieuw integraal beheer- en onderhoudsplan. Op basis hiervan kunnen met andere wegbeheerders gezamenlijke aanbestedingen voor onderhoud plaatsvinden. Als het beheerplan is opgesteld en vastgesteld, dient de reserve omgezet te worden naar een voorziening op grond van het BBV.