BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Informatie
De samenleving verandert onder invloed van technologie en digitalisering. Datagedreven sturing, op internet aangesloten apparaten en robotisering zullen veranderingen teweeg brengen in hoe wij omgaan met informatie in de samenleving. Het gebruik van informatie en technologie helpt gemeenten efficiënter te functioneren en biedt kansen om vraagstukken op o.a. het gebied van de openbare ruimte, het sociaal domein en openbare veiligheid op innovatieve wijze aan te pakken en daarbij beter aan te sluiten bij de verwachtingen van inwoners.

Dienstverlening
Inwoners en stakeholders verwachten een kwalitatief goede, snelle en laagdrempelige dienstverlening die aansluit bij hun behoeften. Het is van cruciaal belang om de verbinding te zoeken met deze partners om de dienstverleningsprocessen te blijven verbeteren en borgen. Het belang om dicht bij de samenleving te staan werkt in al onze werkgebieden door. Ook de behoefte om digitaal producten en diensten af te nemen stijgt. Meer mensen maken gebruik van digitale wegen wat nieuwe verwachtingen en uitdagingen brengt voor onze technieken en de competenties van onze medewerkers. Vanuit het programma digitale transitie komen de wettelijke veranderingen én het verwachte niveau van (digitale)dienstverlening aan de orde, waarbij een aantal pijlers het fundament vormt van deze transitie:

  • Open en transparant in de participatiesamenleving; transparante informatie en meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers;
  • Werken als één efficiënte overheid; door gedeelde digitale en efficiënte (keten)processen en informatievoorziening;
  • Massaal digitaal en maatwerk lokaal; door generieke ICT voorzieningen samen te organiseren en te delen.

Arbeidsmarkt
Om de ambities als gemeentelijke organisatie waar te maken en de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden, zijn we afhankelijk van kwalitatief goede en voldoende medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt gecombineerd met de vergrijzing van ons huidige bestand vragen extra aandacht om enerzijds medewerkers met nieuw elan te werven en anderzijds goed personeel aan de gemeente te binden. Het opstellen van strategisch personeelsbeleid, gekoppeld aan de strategische visie "Werken aan Weert 2030" is één van de speerpunten voor de komende periode.

Communicatie
Een gemeente die voortdurend in contact is en steeds meer samenwerkt met haar omgeving beschikt over een breed communicatie-instrumentarium dat aansluit op de behoeften en wensen van stakeholders. Met daarbij een kernboodschap die past bij de doelgroepen. Ook nieuwe vormen van communicatie waarbij je samenwerking organiseert via co-creatie en participatie, zijn aan de orde van de dag. Als gemeente streven we naar een duidelijke en uniforme uitstraling in onze communicatieproducten. Ook de heldere merkstrategie en het organisatieplan voor citymarketing Weert zijn hier onderdeel van.