BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Economie en arbeidsmarkt

De economische groei in Nederland valt in 2020 naar verwachting terug tot 1,4% (CPB augustus 2019). Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons, de vaart gaat er uit. We moeten het vooral hebben van de binnenlandse vraag, want de export heeft last van de lagere wereldhandel (handelsoorlogen, Brexit). Ondernemers worden hierdoor voorzichtiger. De veranderingen in de economie gaan de komende jaren extra snel vanwege de impact van digitalisering en de noodzaak van bedrijven om aandacht te besteden aan verduurzaming. Dit laatste als gevolg van de energietransitie en de circulaire economie.   

De conjuncturele ontwikkelingen hebben ook geleid tot wijzigingen in de verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen, winkels en kantoren. In het ene segment ontstaan tekorten (bedrijventerreinen, met name voor logistiek), terwijl in de andere (kantoren en detailhandel), vooral in de middelgrote steden, sprake is van een ruime markt. Bij het faciliteren van de marktvraag door de overheid speelt zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik een prominente rol.

Met de economische groei van de afgelopen jaren is ook de Weerter arbeidsmarkt volop in beweging. Beroepen veranderen en verdwijnen door de impact van digitalisering, robotisering en automatisering. De gemeente Weert heeft gezien haar situering op de grens met Noord-Brabant op diverse gebieden (sterke) relaties met deze provincie. Op economisch vlak speelt daarin vooral de toptechnologieregio Eindhoven, georganiseerd in de stichting Brainport Eindhoven, een belangrijke rol. Weert maakt wat betreft de hoger opgeleiden deel uit van de arbeidsmarktregio Eindhoven (één “daily urban system”). Volgens CPB blijft de werkloosheid laag maar loopt deze in 2020 wel wat op. Dit heeft te maken met een kwalitatieve en/of financiële mismatch. Hoewel de werkgelegenheidsgroei in 2020 flink afvlakt, moeten we met elkaar steeds harder zoeken naar voldoende en goed gekwalificeerde mensen. In een groeiend aantal sectoren leidt dit inmiddels tot serieuze knelpunten in de bedrijfsvoering. En tegelijkertijd staan er nog altijd mensen aan de kant die het maar niet lukt om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Bron: gemeente Weert en UWV

De gemeente Weert heeft per 1 september 2019 889 Participatiewet uitkeringen en 835 werkloosheidsuitkeringen. In beide getallen zijn de parttime werkenden met een aanvullende uitkering meegenomen. Voor de Participatiewet zijn dit er 147.

Het aantal arbeidsplaatsen is in 2018 voor het eerst in jaren weer licht gestegen, van 24.210 in 2017 naar 24.390 in 2018. Het aantal vestigingen is opnieuw gestegen, van 4.310 in 2017 naar 4.470 in 2018. Hieronder bevinden zich een groot aantal kleine bedrijven/zzp-ers (bron: Lisa).