BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Medio 2019 is het definitieve klimaatakkoord vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en in 2050 dient Nederland CO2 neutraal te zijn. In het programma "Weert koerst op verbinding" is afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.
Middels Regionale Energie Strategieën (RES) vindt een doorvertaling plaats van de landelijke doelstelling naar regionaal niveau. Weert is ingedeeld in regio Noord- en Midden-Limburg.
Een andere ontwikkeling heeft betrekking op het inzetten van restwarmte die binnen Weert beschikbaar is. Deze kan benut worden voor het verwarmen van gebouwen en daarbij een bijdrage leveren aan de energietransitie om van het aardgas af te stappen.

Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast, toenemende droogte en hitte. Deze verandering brengt overlast en schade met zich mee. Naast het klimaatakkoord heeft  het Rijk daarom het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgezet. Binnen dit deltaplan vallen de thema’s droogte, hitte, wateroverlast en waterveiligheid. Vanuit het samenwerkingsverband Waterpanel Noord is het thema waterkwaliteit nog extra toegevoegd. De eerste stap, het uitvoeren van een stresstest, is al uitgevoerd. De volgende stap is om te komen tot een lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie die voor eind 2020 gereed moet zijn.

Biodiversiteit
In 2020 vindt er een biodiversiteitstop plaats in Kunming. Streven is om te komen tot internationale afspraken die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen. Ook Nederland neemt deel aan deze wereldtop. De gemeente Weert heeft een proactieve houding op dit gebied waarbij gestreefd wordt naar biodiversiteitsherstel. Het is van belang dat de Weertenaar beschikt over een vitale leefomgeving met bijbehorende ecosysteemdiensten, zowel binnen als buiten de stedelijke omgeving. Uit recente studies blijkt dat de biodiversiteit drastisch achteruitgaat, ook in Weert en haar omgeving. Weert beschikt over oppervlaktes aan verstedelijking, bebouwingen en eenzijdig landgebruik. Op dit gebied liggen er veel kansen voor een integrale, meer diverse inrichting van de leefomgeving.

Voor de opgave op het gebied van hitte moet synergie gezocht worden met de biodiversiteitsopgave en de wateropgave. Het belang van synergie wordt versterkt door de verdere afname van biodiversiteit en de toename van nieuwe plagen en ziekten in het (stedelijk) groen. Van belang is dat er een balans ontstaat tussen het vergroenen en het vasthouden van regenwater in de leefomgeving.