BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Demografische ontwikkelingen

De demografische veranderingen zetten onverkort door. Het aantal jonge inwoners neemt verhoudingsgewijs af, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding toeneemt. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening krimpt de beschikbare beroepsbevolking aanmerkelijk. Door de afnemende beroepsbevolking wordt de komende jaren het aantrekken van nieuwe inwoners steeds belangrijker om de economie draaiende te houden. De huisvesting van deze nieuwe inwoners vraagt om aandacht.
We zien daarnaast dat de impact van de demografische ontwikkelingen langzamer gaat dan verwacht voor wat betreft het aantal huishoudens en dat het aantal inwoners meer stijgt dan verwacht.

Grafiek: prognose en werkelijke ontwikkeling aantal inwoners

De te verwachten veranderingen in de samenstelling van de bevolking (op basis van de prognose van Etil 2018, de kolom 1-1-2019 is de werkelijke situatie) laat de volgende tabel goed zien. Opvallend is de toename van het aantal ouderen (65 jaar en ouder) van 23% in 2019 naar bijna 28% in 2030. Daarbij komt dat binnen de groep ouderen het aantal 75-plussers fors toeneemt.

Aantal inwoners per leeftijdsgroep

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2025

1-1-2030

Tot 20 jaar

9.877

9.768

9.559

9.706

20-45 jaar

13.773

13.951

14.015

13.741

45-65 jaar

14.687

14.637

13.706

12.396

65-75 jaar

6.295

6.294

6.410

7.011

75+

5.240

5.409

6.482

7.206

Totaal

49.872

50.059

50.172

50.060