BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Woningmarkt

Onze koers, gebaseerd op de prognoses uit 2017 en de regionale afspraken zoals vastgelegd in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, wordt gecontinueerd. We houden rekening met een groei van minimaal 1.360 huishoudens, vanaf 1-1-2018, tot de top van het aantal huishoudens in 2031 conform de prognose uit 2017. De groei vindt volledig plaats bij de 1- en 2-persoons huishoudens. Het aantal 3- en meerpersoonshuishoudens neemt af. Gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de prognoses houden we voorzichtig rekening met een grotere groei.

Grafiek: prognose en werkelijke ontwikkeling aantal huishoudens

In bovenstaande grafiek is de prognose van de ontwikkeling van het aantal huishoudens tot 2040 weergegeven. De prognose van het CBS 2019 laat zien dat de top van het aantal huishoudens zich voordoet in de periode 2030-2036. Deze top blijft langer stabiel dan op basis van voorgaande prognoses, welke een afname vanaf 2031 of eerder laten zien. Verder wordt duidelijk dat het aantal huishoudens meer toeneemt dan waar eerder van uit werd gegaan (+300 ten opzichte van Etil 2017 en +500 ten opzichte van CBS 2016).

De druk op de woningmarkt is groot. Uit het woningmarktonderzoek dat in 2018 is gehouden, blijkt dat de vraag naar huurwoningen groot is. Het betreft met name appartementen met lift en grondgebonden levensloopbestendige woningen. In de koopsector is naast genoemde categorieën ook behoefte aan bouwkavels. We hebben een ambitieus woningbouwprogramma, dit is ook nodig omdat achteraf is gebleken dat er, onder druk van het provinciale beleid, te weinig woningen zijn gebouwd in de afgelopen jaren. Daarnaast komt de komende jaren nog een aantal grote uitdagingen op ons af voor wat betreft transformatie op binnenstedelijke locaties.

De betaalbaarheid van het wonen is een aandachtspunt. Uit het woningmarktonderzoek is gebleken dat 48% van de huishoudens qua inkomen tot de sociale doelgroep behoort. Overigens woont een deel van deze groep in een eigen woning die hypotheekvrij is.