BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Overige ontwikkelingen

Omgevingswet
Volgens planning is in 2020 alle wet- en regelgeving afgerond en treedt de Omgevingswet in januari 2021 in werking. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om met de Omgevingswet aan de slag te gaan vraagt om een besluit, waarbij de raad vaststelt welke positie zij kiest in de ruimte/vrijheden die de toekomstige Omgevingswet biedt. Het opstellen van een ambitiedocument heeft als doel om deze discussie met de raad en belangrijke stakeholders met de stad te voeren en de ambitie en de rol van de gemeente te bepalen. Deze ambitie wordt door vertaald naar meerdere instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De omgevingsvisie is het centrale regie-instrument voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie inspireert, nodigt uit tot investeringen, benoemt mogelijkheden en stuurt op het behoud van kwaliteiten. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2024 een omgevingsvisie vastgesteld te hebben.
Het omgevingsplan is een integraal samenhangend plan voor het gehele grondgebied van de gemeente met regels voor de fysiek leefomgeving. Op grond van de nu beoogde invoering van de Omgevingswet in 2021, is het verplicht om uiterlijk 2029 een gemeente dekkend omgevingsplan vastgesteld te hebben.

De Omgevingswet is op informatiemanagement- en automatiseringsvlak een enorme uitdaging. In 2020 wordt een aantal digitale systemen zodanig ingericht dat de gemeente klaar is voor de landelijke standaarden behorend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aangenomen wordt dat in 2024 het landelijke systeem volledig operationeel én effectief is.

Gevolgen uitspraak Raad van State stikstofuitstoot
Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. De uitspraak kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld infrastructurele projecten, bedrijventerreinen, agrarische bedrijven, recreatieve ontwikkelingen en woningbouw. Nu de PAS nietig is verklaard geldt op dit moment hetgeen in de Wet Natuurbescherming staat vermeld. Bij een toename van stikstofdepositie kan voor een ontwikkeling waarschijnlijk wel nog een vergunning Wet natuurbescherming verkregen worden als gebruik wordt gemaakt van extern salderen. Extern salderen houdt in dat ammoniak van stoppende bedrijven kan worden gebruikt om een toename van depositie te compenseren. In een aantal gevallen kan waarschijnlijk volstaan worden met extra onderzoek. (De landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd).

Binnenstad
Nu detailhandel als trekker voor de binnenstad aan invloed verliest, wordt de belevings- en ontmoetingsfunctie van de binnenstad steeds belangrijker (van "place to buy" naar "place to be"). Er wordt geïnvesteerd in de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor klimaatbestendigheid (water/groen/biodiversiteit), toerisme, evenementen etc. Ook is de cultuurfunctie van essentieel belang als publiekstrekker en daardoor een belangrijke economische factor. Het positieve effect van kunst en cultuur op de aantrekkelijkheid van de stad wordt steeds beter zichtbaar. En het besef van de waarde van kunst en cultuur binnen diverse thema’s groeit.

Veiligheid
Vanuit verschillende samenwerkingspartners zijn er steeds meer signalen van ondermijning. Dit is  één van de redenen dat er een nieuwe functie van Bibob-coördinator ingevuld wordt. Deze functie zorgt er voor dat vergunningen voor onder meer evenementen tegen het licht worden gehouden. Zo willen we weerbaar zijn en blijven.
Bovendien brengt het RIEC in 2020 een Integraal Ondermijningsbeeld uit over de gemeente Weert. Dit is een nulmeting die verwevenheid tussen de boven- en onderwereld in beeld brengt. Ook in het RBT worden de resultaten van de gemeenten onderling nader bekeken.

Mobiliteit
De wereld van de mobiliteit verandert razendsnel. Niet alleen de techniek (onder andere zelfrijdende auto’s, E-bikes, elektrische auto’s en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (onder andere deelsystemen en wensbussen). Weert staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven waarbij we inspelen op en rekening houden met de behoefte van de inwoners, werknemers en bezoekers.