BEGROTING 2020

Programmaplan

PR01 Openbare orde en veiligheid

Thema

Speerpunten 2020

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Criminele ondermijning

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten

Borgen van veiligheid bij evenementen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.069
Baten € -130
Saldo € 4.939