BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Veilige woon- en leefomgeving

  • Maatschappelijke onrust: verdraagzaamheid wordt minder en dat uit zich onder meer in radicalisering, terrorisme, extreem/verward gedrag, polarisatie.
  • Structurele afname van traditionele criminaliteitsvormen.
  • Toename van nieuwe criminaliteitsvormen die de samenleving ondermijnen, zoals cybercrime, identiteitsfraude, georganiseerde criminaliteit.

Ondermijning
Om ondermijning tegen te gaan zal er een Bibob-coördinator worden aangesteld. Daarnaast wordt er een plan van aanpak ondermijning opgesteld en zal er in 2020 een integraal ondermijningsbeeld tot stand worden gebracht door het RIEC.

Veiligheidsregio
Een commissie maakt een rapport over de toekomst van de brandweer na 2025 in Noord- en Midden-Limburg.

Aanpassing APV en bijzondere wetten
We gaan vooral voor deregulering en digitale afhandeling.

ga terug