BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR01 Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

2.924

3.243

3.325

Openbare orde en veiligheid

1.366

1.443

1.744

Totaal lasten

4.290

4.686

5.069

Baten

Crisisbeheersing en brandweer

20

2

2

Openbare orde en veiligheid

134

125

128

Totaal baten

154

127

130

Totaal saldo van baten en lasten

4.135

4.559

4.939

Reservemutaties

-45

ga terug