BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Geconcretiseerd en uitgevoerd onderdeel veilig woon- en leefomgeving uit het IVP 2019/2022.

Criminele ondermijning

Vastgesteld en uitgevoerd plan van aanpak ondermijning.

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Toename aantal vrijwilligers conform de geldende normen van de Veiligheidsregio.

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten

Digitaal handboek.

Borgen van veiligheid bij evenementen

Voldoen aan de normen van de Veiligheidsregio.

ga terug