BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106

Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit

527

Reserve peuterspeelzalen Het Dal R3103

Dekking kapitaallasten K650003

-4

Algemene Reserve R1000

Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage prio 19

-250

TOTAAL

273

ga terug