BEGROTING 2020

Programmaplan

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van het taakveld treasury. Door de verplichte toerekening van de rente aan programma’s ontstaat vanaf 2017 een saldo. In de paragraaf financiering wordt dit nader toegelicht.

ga terug