BEGROTING 2020

Prioriteiten

Overzicht prioriteiten

Nr.

Omschrijving prioriteiten

Investering

afschr. termijn

kapitaal-lasten incl.rente

expl.last excl. BTW

Jaarlast 2020

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Pr.

0,5%

1

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten)

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021

11.000

11.000

11.000

11.000

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022

11.000

11.000

11.000

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023

11.000

11.000

2

2

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten)

57.000

57.000

57.000

57.000

2

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021 uitgesteld i.v.m. cofinanciering Provincie

0

0

0

2

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022

39.000

39.000

2

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023

50.000

2

3

Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2021

215.000

40

6.450

p.m.

6.450

6.450

6.450

5

4

Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid

p.m.

p.m

p.m

p.m

p.m

6

5

Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man

p.m.

p.m

p.m

p.m

p.m

5

6

Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker

1.175.000

40

35.250

0

35.250

35.250

35.250

2

7

Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de IJzeren Man (NMC) investering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

8

NMC verhoging exploitatiesubsidie

p.m.

p.m.

p.m.

5

9

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

10

Minder steen, meer groen fase 2020 (plant ieder dag een boom)

185.000

40

5.550

10.000

15.550

15.550

15.550

15.550

5

Minder steen, meer groen fase 2021

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Minder steen, meer groen fase 2022

10.000

10.000

10.000

5

Minder steen, meer groen fase 2023

10.000

10.000

5

11

Klimaatadaptatiemaatregelen

p.m.

p.m.

p.m.

7

12

Aanleg Cruijff Court

150.000

15

11.125

11.125

11.125

11.125

11.125

5

13

Onderhoudssubsidie Paterskerk

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

5

14

Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerd doorvoeren)

12.500

6.250

12.500

12.500

12.500

5

15

Kosten licenties a.gv. digitale dienstverlening

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

9

16

Uitbreiding/elektrificatie wagenpark

50.000

5

10.375

10.375

10.375

10.375

10.375

over-head

17

Laadpalen elektrisch vervoer

100.000

10

10.750

5.000

15.750

15.750

15.750

15.750

9

18

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk € 10.000 onderzoek

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

3

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk investering ( Motie bij Kadernota)

90.000

25

4.050

4.050

4.050

4.050

4.050

3

19

Implementatie Vastgoed informatie systeem

35.000

5

7.175

20.000

27.175

27.175

27.175

27.175

9

20

Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2020

141.700

15

10.155

10.155

10.155

10.155

10.155

5

Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2021

1.113.148

47.843

47.843

47.843

47.843

Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2022

905.571

38.576

38.576

38.576

Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2023

406.017

13.462

13.462

21

Digitaal ontsluitingsportaal

10.000

4

2.550

10.000

12.550

12.550

12.550

12.550

3

Oud voor Nieuw (budgetten die verlaagd kunnen worden t.g.v. nieuw beleid)

bij 13

Verlaging budget onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten (5410100/6425000)

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

5

bij 19

dekking door vervallen kosten licentie VastgoedMaps

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

9

213.980

320.773

419.349

503.811

Beschikb. budget cf. Kadernota '20

370.444

436.294

495.094

553.894

Onderschrijding

-156.464

-115.521

-75.745

-50.083

Nr.

Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen

Investering

afschr. termijn

kapitaallasten inclusief rente

expl.last excl. BTW

Jaarlast 2020

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Pr.

22

Samenwerking grensgebied de Kempen (alleen voor 2020)

25.000

25.000

0

0

0

3

23

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8

300.000

300.000

0

0

0

7

24

Integratie en participatie vergunninghouders : noodzakelijk budget € 360.000. Tot een bedrag van € 260.000 dekking door lagere lasten bijstand.

100.000

100.000

100.000

100.000

6

25

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte)

165.500

165.500

165.500

0

over-head

Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten

p.m

p.m

p.m

over-head

26

BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte) (3 jaar)

31.000

31.000

31.000

over-head

27

Onderzoek snelfietsroute Weert-Nederweert

20.000

20.000

28

Onderzoek vergroening Stationsstraat-Langpoort en Collegeplein

30.000

30.000

29

Vergroenen balkons

15.000

15.000

686.500

296.500

296.500

0

Beschikb. budget cf. Kadernota '20

621.500

296.500

296.500

0

Verschil

65.000

0

0

0

Nr.

Omschrijving personele prioriteiten

Investering

afschr. termijn

kapitaallasten inclusief rente

expl.last excl. BTW

Jaarlast 2020

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Pr.

Nieuwe aanvragen formatie

30

Bibob-coördinator

77.000

77.000

77.000

77.000

1

31

Senior boa (1 fte)

0

65.000

65.000

65.000

1

32

Beleidsadviseur landbouw

87.000

87.000

87.000

87.000

7

164.000

229.000

229.000

229.000

Formatie uitvoering programma 2020 ev

33

Bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie

100.000

100.000

over-head

Ten laste van de algemene reserve

-100.000

-100.000

9

0

0

0

0

Beschikb. budget cf. Kadernota '20

262.500

294.000

194.000

194.000

Verschil

1.500

35.000

35.000

35.000