BEGROTING 2020

Prioriteiten

Inleiding

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2020 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2021 tot en met 2023 is opgenomen in de bijlage “Overzicht prioriteiten 2020-2023”.

Nieuw beleid aan prioriteiten
Het totaal bedrag van het nieuw beleid (prioriteiten) bedraagt € 213.980. De prioriteiten voor 2020 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. Het prioriteitenoverzicht is ook bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten opgenomen die ten laste komen van de algemene reserve. Verder is ook tot een bedrag van € 264.000 rekening gehouden met noodzakelijke uitbreiding van de formatie voor 2020 voor de uitvoering van het programma "Weert koerst op verbinding". Voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn de prioriteiten wat betreft planning en kostenraming richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld. In de begroting 2020 is uitgegaan van de beschikbare budgetten voor de jaren 2021 tot en met 2023 zoals vermeld in het totaaloverzicht.