BEGROTING 2020

Paragrafen

Ontwikkeling van de bijdragen

Bij alle verbonden partijen geldt dat loon- en prijsontwikkelingen/ indexpercentages worden besproken in de bestuurs- en/of ledenvergaderingen. De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR) - met daarin opgenomen de geraamde bijdrage per deelnemende gemeente - worden behandeld in de gemeenteraad.

In de GR overeenkomsten zijn afspraken over de governanceaspecten (sturing, beheersing en verantwoording) vastgelegd.

ga terug