BEGROTING 2020

Paragrafen

Organisatie

Organisatieontwikkeling
De ambitie om de gemeentelijke organisatie nog verder te verbeteren blijft gehandhaafd, maar er is meer tijd uitgetrokken (t/m 2021) voor het programma WinD (Weert in Dynamiek).

Een verdere stap hierin is het opstellen van een visie op interne dienstverlening. Hiermee wordt uniformiteit en richting gegeven aan de rol die de ondersteunende diensten bieden aan de ambtelijke organisatie.

Strategisch personeelsbeleid
Om als gemeentelijke organisatie de maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk op een gefundeerde wijze invulling te geven aan de diverse HR-activiteiten, door strategisch HR-beleid.

Sturen op effecten
Met het traject “Sturen op Effecten” zet de organisatie een belangrijke stap naar een meer doelmatig en doeltreffend werkende gemeentelijke organisatie. Met het traject geven we invulling aan de wenselijkheid om in alle lagen van de gemeentelijke organisatie het sturen op (maatschappelijke) effecten door te voeren.

Informatie
Actuele ontwikkelingen rondom ICT-vraagstukken, zoals de inrichting van de regionale ICT samenwerking, het informatievraagstuk rondom de decentralisaties in het sociale domein, de aanstaande Omgevingswet en de ontwikkelingen uit de Digitale Agenda 2020 stellen hoge eisen aan de inrichting van onze informatievoorziening.

ga terug