BEGROTING 2020

Bestuurlijke samenvatting

Terugblik 2019

In 2019 hebben wij u jaarstukken over het jaar 2018 gepresenteerd met een positief resultaat van € 653.000. Rekening houdend met enkele resultaatbestemmingen werd het daardoor ontstane tekort van € 328.000 onttrokken uit de algemene reserve.

Bij de start van het begrotingsjaar 2019 hadden we een positief saldo voor 2019 van € 39.000 en hielden we voor het jaar 2020 rekening met een voordelig saldo van € 104.000.  

Bij de 1e en 2e tussenrapportage 2019 hebben we te maken gekregen met bijstellingen die het  resultaat voor 2019 negatief beïnvloeden.

Vooral de 2e tussenrapportage kent voor 2019 noodzakelijke bijstellingen die een doorwerking hebben voor de begroting 2020. Met deze mutaties is in de begroting 2020 rekening gehouden.

ga terug