BEGROTING 2020

Incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

In het overzicht incidentele baten en lasten worden de posten in de begroting opgenomen die een incidenteel karakter hebben.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. De in de begroting opgenomen posten moeten op basis van de bepalingen in het BBV worden toegelicht.

In de begroting 2020 zijn de diverse projecten/bestedingen als gevolg van de besluitvorming over de prioriteiten 2019 en de in de begroting 2020 opgenomen voorstellen, gelet op de looptijd van de projecten (maximaal 3 jaar), aangemerkt als incidenteel.
Omdat ook de tegenhanger in de vorm van de inzet van de algemene reserve een incidentele baat is en er per saldo geen sprake is van beïnvloeding van het saldo worden deze posten niet afzonderlijk toegelicht. In het overzicht "Specificatie toevoegingen en onttrekkingen reserves" bij het onderdeel Baten en lasten 2020 van de financiële begroting zijn deze posten per programma zichtbaar.  

De posten die voor 2020 wel gevolgen hebben voor de bepaling of er sprake is van een structureel evenwicht zijn :
Incidentele baten:
Bijdrage Ruimte voor Ruimte
De ontwikkelingen in het kader van Ruimte voor Ruimte zijn dusdanig dat er voor 2020 rekening wordt gehouden met incidentele opbrengsten tot een bedrag van € 400.000.

Verlaging storting in reserve onderhoud gemeentegebouwen
In 2020 wordt de jaarlijkse storting in de reserve onderhoud gemeentegebouwen verlaagd met
€ 450.000. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een lagere storting van € 250.000. Deze als incidenteel aan te merken verlagingen kunnen worden doorgevoerd, doordat er in de afgelopen jaren vastgoedobjecten zijn verkocht waarvoor in de reserve nog wel bedragen voor (groot)onderhoud waren opgenomen.

Inzet reserve sociaal domein
Aan de reserve sociaal domein wordt in 2020 eenmalig € 962.000 onttrokken. Dit bedrag is het verschil tussen de inkomsten die we van het Rijk ontvangen voor de uitgaven van uitkeringen (de zgn. BUIG-uitkering) en de in 2020 geraamde lasten die we in dit kader verwachten. De reserve wordt hierdoor breder, maar wel binnen het sociale domein ingezet.
Daarnaast werd bij de begroting 2019 al rekening gehouden met de inzet van deze reserve voor het jaar 2020 tot een bedrag van € 507.000 voor de extra lasten Wmo oud.

Verlaging storting reserve onderwijshuisvesting
Eenmalig verlagen budget onderwijs huisvesting omdat de rente op dit moment erg laag is. Voor 2020-2021 is de verwachting niet dat de rente veel gaat stijgen, dus effect zal beperkt zijn. Is wel een wijziging op de uitgangspunten bij de nota reserves en voorzieningen voor deze reserve.  Deze bezuiniging brengt geen onderwijshuisvestingsprojecten in gevaar. Alle projecten zijn doorgerekend en kunnen bij goedkeuring worden gerealiseerd. Rentefluctuaties zijn van grotere invloed op het onderwijshuisvestingsbudget.

Incidentele lasten:
Goodwill BsGW
In 2020 wordt voor het laatst de algemene reserve aangevuld met € 101.000. Bij de start van de deelname aan de BsGW is het te vergoeden bedrag aan goodwill van in totaal € 505.000 ten laste van de algemene reserve gebracht. Op grond van de voorschriften moesten deze kosten echter over een periode van 5 jaar ten laste van de exploitatie gebracht worden. Administratief is dit tot uitdrukking gebracht door het weer aanvullen van de algemene reserve met een bedrag van € 101.000 gedurende 5 jaar.

Onvoorzien
In het bedrag voor onvoorziene lasten wordt elk jaar tot een bedrag van € 8.000 rekening gehouden met incidentele lasten die gedurende het jaar kunnen opkomen.

Personele lasten
In de begroting 2020 is vanuit het knelpuntenbudget rekening gehouden met een eenmalige extra inzet van middelen voor het KCC (€ 150.000). Verder wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Voor 2020 wordt hierbij rekening gehouden met een bedrag van € 50.000.